تعاونی دندانپزشکان

slide-2feca5b
slide-f145459

اهداف طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپهای آبرسانی و آتشنشانی

موقعیت جغرافیایی طرح:

ساختمان های منطقه 22 تهران

کارفرمای پروژه :

بیمارستان میلاد تهران

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپهای آبرسانی و آتشنشانی

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1397