دارو سازی برکت – شفافارمد

slide-2feca5b

اهداف طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ آتشنشانی شامل یک پمپ اصلی الکتریکال و یکدستگاه دیزل با دبی 500 گالن در دقیقه و فشار 90 PSI

موقعیت جغرافیایی طرح:

کارفرمای پروژه :

دارو سازی برکت – شفافارمد

فعالیت های اجرایی طرح:

———

 

زمانهای کلیدی طرح:

 سال انجام پروژه : 1400-1399