شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا

slide-2feca5b

اهداف طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ های آتشنشانی نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان

کارفرمای پروژه :

شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ های آتشنشانی نیروگاه سیکل ترکیبی 

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1401-1402