شرکت ریحان ستاره

slide-2feca5b

اهداف طرح:

فاز ۱: طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم پمپ های مدار سرمایش و گرمایش به صورت دور متغیر

فاز۲: طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ آتشنشانی با دبی 1000 گالن در دقیقه و فشار 100 PSI

فاز3:

طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم آبرسانی آب مصرفی و آبیاری فضای سبز و سیستم تصفیه با دبی 50 متر مکعب در ساعت

موقعیت جغرافیایی طرح:

—-

کارفرمای پروژه :

شرکت ریحان ستاره

فعالیت های اجرایی طرح:

—–

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1400

شرکت ریحان ستاره