فرودگاه بین المللی گرگان

slide-2feca5b
slide-f145459

اهداف طرح:

فاز ۱: طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ های آبرسانی با دبی 85 متر مکعب در ساعت

فاز۲: طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ های آبیاری فضای سبز  با دبی 46 متر مکعب در ساعت

فاز3: طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ های آتشنشانی با دبی 500 گالن در دقیقه و فشار 100 PSI

موقعیت جغرافیایی طرح:

گرگان

کارفرمای پروژه :

فرودگاه بین المللی گرگان

فعالیت های اجرایی طرح:

——

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1400