فولاد مبارکه

slide-2feca5b

اهداف طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ آتشنشانی

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان

کارفرمای پروژه :

شرکت فولاد مبارکه

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی ، نصب و راه اندازی بوسترپمپ آتشنشانی

زمانهای کلیدی طرح:

سال انجام پروژه : 1402